Teknomed Medikal Ltd.Şti. - Medikal Sistemleri
Pazartesi - Cumartesi 09:00-18:00
0224 441-4303

Gizlilik Hakları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

TEKNOMEDTR MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.   (bundan sonra “TEKNOMEDTR” olarak anılacaktır) tarafından http:// http://www.teknomedtr.com/ (bundan sonra TEKNOMEDTR  web sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde yer alan işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni“ veri sorumlusu olarak Aydınlatma Yükümlülüğümüz doğrultusunda web sitesine giriş yapan sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır.

TEKNOMEDTR MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ., KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

1.    KİŞİSEL VERİ

KVKK’ ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti,  kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi,  telefon numarası, gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TEKNOMEDTR MÜHENDİSLİK  LTD. ŞTİ. tarafından kişisel/özel nitelikteki verileriniz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;
a)    Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerinin planlanması veya icra edilmesi,
b)    Pazarlama süreçlerinin ve pazar araştırma faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
c)    Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası,
d)    Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası,
e)    Müşteri taleplerinin veyahut şikâyetlerinin takibi,
f)    Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması icrası ve güvenliğinin temini,
g)    İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi
h)    Pazar Araştırması ve Sosyal Sorumluluk Aktiviteleri
i)    Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
j)    Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
k)    Promosyon, özel teklif, indirim ve kampanya gibi pazarlama faaliyetlerinin planlama ve icrası,

TEKNOMEDTR MÜHENDSİLİK LTD. ŞTİ. web sitesine erişim sağlandığında sitede üst sekmede yer alan butonlardan iletişim butonuna tıklandığında sayfaya gelecek olan “Bize Ulaşın” bölümüne siz değerli ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz veya üyelerimizin bizlerle iletişime geçebilmek için ilgili boş kutucuklara ad, soyad, cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doldurup özgür iradeniz ile Mesajı Gönder butonuna tıklayarak, mesajınızı bizlerle paylaşmanız durumunda adınız, soyadınız, telefon numaranız ve ayrıca e-posta adresinizin (kişisel verilerinizin) işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, sizlerle iletişim kurma, sizleri reklam ve kampanyalardan haberdar etme amaçları ile sınırlı olarak, kanun ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak süre kadar işlenmekte ve amacın ortadan kalkması ile yok edilmektedir.

3.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

TEKNOMEDTR MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ., kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
a)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c)    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
d)    İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
e)    İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

4.    VERİ GÜVENLİĞİ

TEKNOMEDTR MÜHENDSİLİK LTD. ŞTİ., elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmalarını oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı  işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,  kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TEKNOMEDTR MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ., işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi veya elde edilmesi halinde en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bilgi verecektir.

 

5.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

YURTİÇİNDE VERİ AKTARILMASI
TEKNOMEDTR MÜHENDSİLİK LTD. ŞTİ., elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.
Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişiye aktarılması aşağıda belirtilen hallerde mevcut olup, kanuna uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kılınan kişilere aktarılabilir.
a)    Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
c)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
d)    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e)     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f)    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

YURTDIŞINA VERİ AKTARILMASI
TEKNOMEDTR MÜHENDSİLİK LTD. ŞTİ., elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışında bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda belirtilmiş olan yurtiçindeki aktarım şartları ile kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
a)    Yeterli korumanın bulunması,
b)    Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ……………….., kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın yurt dışına aktarılabilir.

6.    İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla TEKNOMEDTR MÜHENDSİLİK LTD. ŞTİ.’e başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

7.    VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

KVKK uyarınca kişisel verilerinizim;
a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b)İşlenmişse bilgi talep etme,
c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
e)eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

> Başvuru formu için tıklayınız <.

8.    GÜNCELLEME PERİYODU

TEKNOMEDTR MÜHENDSİLİK LTD. ŞTİ.’in ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde” her zaman değişiklik yapabilecektir.

Kep Adresimiz : teknomed@hs01.kep.tr